معرفی

مشخصات فردی

حسین آقایی نیا

نام - نام خانوادگی : حسین   آقایی نیا

پست الکترونیکی : h_aghaee@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : حقوق
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

معاون پژوهش های مرکز شورای اسلامی- رئیس دانشگاه پلیس- رئیس پلیس تهران- مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران - معاون دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه تهران - مدیرگروه حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران جنوبعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حقوق و علوم سیاسی

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 19

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1364

حسین آقایی نیا
حسین آقایی نیا

محل خدمت :
    دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^